Aktualności

Godziny otwarcia Biura Projektu we wrześniu

Biuro projektu Cz@s na staż we wrześniu czynne w godzinach 8:00-14:00. W dniach 9-15 września biuro będzie nieczynne. Prosimy o składanie dzienniczków stażu do 4 września (wówczas możliwe będzie otrzymanie stypendium we wrześniu). Ze względu na nieobecność Kierownika Projektu kolejna lista stypendialna zostanie przygotowana w październiku.

Ruszamy z naborem do drugiej (ostatniej) edycji programu stażowego Cz@s na staż!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 marca (wtorek) o godz. 11.45 w Auli A.

W programie mogą wziąć udział studenci drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) kierunków: Matematyka i Informatyka.

W ramach 3 miesięcznego stażu w wybranej firmie studenci otrzymają stypendium w wysokości 2 220,00 zł / miesiąc, dodatkowo dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania przewidziano zwrot kosztów zamieszkania i dojazdu.

Zachęcamy! Już ponad 70 studentek/-ów odbyło swoje staże w firmach.

O projekcie

Projekt Cz@s na staż skierowany jest do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych. Program trwa od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Skierowany jest do 145 studentów studiów stacjonarnych I stopnia realizujących w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 ostatnie 4 semestry:
  • 6 semestralnych studiów licencjackich na kierunku Matematyka
  • 7 semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka

Dlaczego warto odbyć staż zawodowy w ramach projektu?

Podczas realizacji 3-miesięcznego stażu zawodowego zyskujesz:
  • stypendium stażowe (do wysokości 2220 zł/miesiąc),
  • możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania (do wysokości 1200 zł/miesiąc), dojazdu do miejscowości, w której odbywa się staż (do wysokości 100 zł/osobę) i dojazdu do miejsca, w którym odbywa się staż (do wysokości 60 zł/miesiąc) - dla studentów realizujących staż poza miejscem zamieszkania,
  • opłacenie badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia stażysty.

W trakcie trwania stażu będziesz miał możliwość nawiązania kontaktów zawodowych i zdobycia doświadczenia w firmach, instytutach i centrach badawczych.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Aplikuj

Wartość projektu

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój (PO WER)
Osi priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet projektu wynosi 1 845 196,80 złotych, z czego 55 355,91 złotych finansowane jest z budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.