O projekcie

Projekt Cz@s na staż skierowany jest do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych. Program trwa od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Skierowany jest do 145 studentów studiów stacjonarnych I stopnia realizujących w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 ostatnie 4 semestry:
  • 6 semestralnych studiów licencjackich na kierunku Matematyka
  • 7 semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka

Dlaczego warto odbyć staż zawodowy w ramach projektu?

Podczas realizacji 3-miesięcznego stażu zawodowego zyskujesz:
  • stypendium stażowe (do wysokości 2220 zł/miesiąc),
  • możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania (do wysokości 1200 zł/miesiąc), dojazdu do miejscowości, w której odbywa się staż (do wysokości 100 zł/osobę) i dojazdu do miejsca, w którym odbywa się staż (do wysokości 60 zł/miesiąc) - dla studentów realizujących staż poza miejscem zamieszkania,
  • opłacenie badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia stażysty.

W trakcie trwania stażu będziesz miał możliwość nawiązania kontaktów zawodowych i zdobycia doświadczenia w firmach, instytutach i centrach badawczych.

Projekt Cz@s na staż zakończył się!

Wartość projektu

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój (PO WER)
Osi priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet projektu wynosi 1 845 196,80 złotych, z czego 55 355,91 złotych finansowane jest z budżetu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.