Kandydaci przyjmowani w ramach dwóch naborów w terminach odrębnych dla roczników akademickich:

 • 2017/2018: 1-30.04.2018 (80 miejsc/ 265 os.)
 • 2018/2019: 1-31.03.2019 (65 miejsc/ 212 os.)

Przebieg rekrutacji

 1. Student składa deklarację uczestnictwa w stażu poprzez stronę: Formularz zgłoszeniowy
  – wybierając 3 preferowanych pracodawców z katalogu pracodawców: Katalog pracodawców
 2. SELEKCJA WSTĘPNA: weryfikacja spełnienia kryterium kwalifikowalności  na podstawie formularza i weryfikacja realizowanego roku i semestru studiów na danym kierunku.
 3. SELEKCJA ZASADNICZA: z zachowaniem parytetu 40% K (58 miejsc). Stażyści przyjmowani wg największej liczby pkt. Przy równej liczbie pkt. Decyduje data zgłoszenia, a zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie pkt. umieszczane będą na liście rezerwowej. Zasady przyznawania pkt.:
  • średnia z ostatniego roku: powyżej 3,5 – 3pkt, powyżej 4,0 -4pkt., powyżej 4,5 – 5pkt,
   pozostałe 0pkt;
  • członkostwo w kole naukowym, samorządzie studentów, organizacji studenckiej (2pkt.
   za członkostwo w min. 1)
  • udział w konkursach, konferencjach, realizacja poza-zajęciowych projektów (2pkt. za
   min. 1)
  • osoba niepełnosprawna (1pkt. na podst. orzeczenia o niepełnosprawności).
 4. Po etapie oceny wybrane zgłoszenia zostaną przedstawione pracodawcom realizującym staże w ramach wskazanej w formularzu ścieżki.
 5. Pracodawcy wskazują wybranych stażystów, których chcą przyjąć na staż (po dwustronnych ustaleniach student-pracodawca)
 6. Podpisana zostaje umowa trójstronna (Student-Pracodawca-UAM)  określająca warunki odbycia stażu